Jump to content

ސަންގީތު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ސަންގީތު ނުވަތަ މިއުޒިކަކީ، އޭގައި އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ އަޑުތަކަކާއި ހިމޭންކަމެއް އެކުލެވޭ ފަންނެކެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ ސަންގީތަކީ ހަމައިގައި ނުވަތަ އެކަމުގެ ވަގުތުގައި ނެރެވޭ އެކަށީގެންވާ އަޑެވެ. ނުވަތަ އެއީ ފަރުދުން ތުރުތުރު އެޅުމަށް ދޭ އިޖާބައެވެ. އެކި މީހުން މި އިޖާބަ ދިނުމުގައި ތަފާތު ވެދާނެއެވެ.