Jump to content

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
ނަން

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ޤައުމު

ދިވެހިރާއްޖެ

ހިންގަން ފެށުނީ

1982

ފެންވަރު

ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ، މަތީ ސާނަވީ

ކުލަ

ނޫ

މޮޓޯ


( A Quitter Never Wins,A Winner Never Quits)

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހުންނަ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާ އެކެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]