ގްރޭޓް އީސްޓަން އާގުބޯޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ގްރޭޓް އީސްޓަން އާގުބޯޓް

ގްރޭޓް އީސްޓަން އާގުބޯޓް އަކީ ދަގަނޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓީމް ޝިޕް އެކެވެ. މިއާގުބޯޓް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އިސާމްބަރޑް ކިންގްޑަމް ބުރޫނެލް އެވެ. 1858 ވަނަ އަހަރު މިބޯޓް ބޭނުންކުރަން ފެށުނު އިރު މިއީ އެވަގުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.

ގްރޭޓް އީސްޓަން އާގުބޯޓް އަކީ އެއްފަހަރާ 4 ހާސް މީހުން އުފުލުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި އާގުބޯޓެކެވެ. މިބޯޓްގެ ދިގުމިނުގައި ފުރަތަމަ ހުރީ 211 މީޓަރު ނަމަވެސް 1899 ވަނަ އަހަރު މިބޯޓްގެ ދިގުމިން 215 މީޓަރަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ.