ގޮނޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ވަކަރު ގޮނޑިއެއް
ވަކަރު ގޮނޑިއެއް

ގޮނޑި އަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ބުރަކަށިޖައްސައި އަތް އަރާމް ކުރެވޭ ގޮތައް އިށީނދެ އިނދެވޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފަރުނީޗަރެކެވެ.އަދިވެސް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]