ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ގޮހޮރު އަކީ ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމްގައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ގުނަވަނެކެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ކާނާ ހަޖަމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ހިނގަނީ ކުޑަ ގޮހޮރު ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކާތަކެތި ދަތުރުކުރަނީ ބޮޑު ގޮހޮރުގައެވެ. މިއީ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 5 ފޫޓް ހުންނަ ގުނަވަނެކެވެ. ބޮޑުގޮހޮރުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފެނާއި ކާނާ ހަޖަމުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާ ނިންމާލުމާއި، ކާނާ ހަޖަމުކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ބޭނުމެއްނެތް ބައި ބޭރުކޮށް ދިނުމެވެ. ގޮހޮރުގައި އުފެދޭ ކެންސަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Colon cancer)ތަކުގެ ތެރެއިން %95 އަކީ ގޮހޮރުގެ އެތެރޭ ދުލިފަށުގައި އުފެދޭ ކެންސަރު އެވެ.

ސަބަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ވަކި ޚާއްޞަ ސަބަބެއް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.
  • ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ މީހުންނަށާއި، ބައެއް ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އަލާމާތްތައް

  • ވަކި ސަބަބެއް ނޭގި ބޭރަށްހިނގުމާއި ބަނޑުހިކުން
  • ދަށްބަނޑުގައި ރިހުން
  • ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހުގައި ލޭހުރުން
  • ވަރުބަލިވުން އަވަސްވުން
  • ބަރުދަން ލުއިވުން

ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
  • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
  • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005