Jump to content

ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Google Translate
Google Translate website homepage
Type of site
Neural machine translation
Available inlanguages; see below
Headquartersފަންވަތް:Comma separated entries
OwnerGoogle
URLtranslate.google.com
CommercialYes
RegistrationOptional
UsersOver 500 million people daily
Launchedފަންވަތް:Start date and age (as statistical machine translation)[1]
ފަންވަތް:Start date and age (as neural machine translation)[2]
Current statusActive
ISSNފަންވަތް:ISSN link


ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓް އަކީ އެއް ބަހަކުން އަނެއް ބަހަކަށް ޓެކްސްޓް، ޑޮކިއުމެންޓްސް އަދި ވެބްސައިޓްތައް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ގޫގުލް އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަލްޓިލިންގުއަލް ނިއުރަލް މެޝިން ޓްރާންސްލޭޝަން ހިދުމަތެކެވެ. އެއީ ވެބްސައިޓް އިންޓަފޭސްއަކާއި އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް އަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕެއްގެ އިތުރުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ބްރައުޒާ އެކްސްޓެންޝަން ތަކާއި ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އޭޕީއައި އެކެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް، ގޫ، އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް 500 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޔޫޒަރުން ގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 100 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ބަސް ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ، އެ ކުންފުނިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ބުނެފައި ވަނީ ދުވާލަކު 200 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ކަމަށެވެ.

  1. Och, Franz Josef (April 28, 2006). "Statistical machine translation live". Google AI Blog. Google Inc. Retrieved February 15, 2011.
  2. Turovsky, Barak (November 15, 2016). "Found in translation: More accurate, fluent sentences in Google Translate". The Keyword Google Blog. Google Inc. Retrieved December 1, 2016.