ގުރުދާ ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ގުރުދާ ދުޅަވުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Nephritis) އަކީ ގުރުދާގައި އިންފްލެމޭޝަން އުފެދި ހަލާކުވުމެވެ. ގުރުދާ ދުޅަވުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރު ތައް ހުރެއެވެ. ގުރުދާ ދުޅަވުމުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ވައްތަރުތަކަކީ:-