Jump to content

ގުރަންދަނާމާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގުރަންދަނާމާ (ނުވަތަ އިނގިރޭސިން ކިޔާ ގޮތަށް ނަމަ ބިބްލިޔޯގްރަފީ) އަކީ ދިރާސާއަށް ޓަކައި ރުޖޫއަ ވި މައުލޫމާތުގެ ހުރިހާ މަސްދަރުތަކުގެ ލިސްޓެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސްދަރު ދިރާސާގެ މައިގަނޑުގައި ދީފައި ވާ ހަވާލާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ކަމަށް ވިޔަސް ވެހެވެ.