ގަލަން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބޯލް ޕޮއިންޓް ގަލަމެއް

ގަލަމަކީ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އާލާތެކެވެ. ގަލަން ތަގްސީމު ކުރެވިފައިވަނީ އޭގެ ތުނޑު ހުންނަ ބީދައަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިވޭލާ ގައި ބޭނުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު ވައްތަރުތަކަކީ:-

  • ބޯލް ޕޮއިންޓް
  • ފައުންޓެއިން ގަލަން
  • މަރކަރ ގަލަން

ބޯލް ޕޮއިންޓް ގަލަމާއި ފައުންޓެއިން ގަލަމާއި ޖެލް ގަލަމުގެ ދެލި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ފޮހެލެވޭނެއެވެ.