ގަރުދިޔަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ގަރުދިޔަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކައްކާ ކައިއުޅެ ލައިގެންކާ އެއްޗެކެވެ.