ގަންގާ ކޯރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ގަންގާ ކޯރަކީ ބައްރެސަޣީރަށް ނިސްބަތްވާ ކޯރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކޯރެވެ. ގަންގާ ކޯރު ދެމިގެން ގޮސްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އުތުރުން އިރުމަތީ ބިތުން ބަންގާޅާ ދިމާއަށެވެ. ހިންދޫން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގަންގާ ކޯރަކީ ބަރަކާތްތެރި ކޯރެކެވެ. ބައެއް ހިންދޫން ގަންގާ ކޯރަށް އަޅުކަންކޮށް ވެސް އުޅެއެވެ. މި ކޯރުގެ އެވަރެޖު ފުން މިނަކީ 52 ފޫޓެވެ. އެންމެ ފުންތަނުގައި ހުންނަނީ 100 ފޫޓެވެ.