Jump to content

ލޮލު ރޯގާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޮލު ރޯގާ

ލޮލު ރޯގާ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Conjunctivitis)އަކީ ލޮލަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ލޯރަތްވުން، ލޮލުން ފެންފޭބުން، އަދި ލޮލުގައި މަޑުލުން ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. ލޮލުރޯގާގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.


ލޮލު ރޯގާ ޖެހެން މެދުވެރިވާ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި : -

  • ވައިރަސް އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބުން ލޮލުރޯގާ ޖެހުން
  • ބެކްޓީރިޔަލް އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބުން ލޮލު ރޯގާ ޖެހުން
  • ނުގުޅޭ އަސަރެއް ކުރިމަތިވެގެން ލޮލު ރޯގާ ޖެހުން