ލޮލުގެ އަލިދުލީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް އަށަގަތުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލުގެ އަލިދުލީގައި ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް އަށަގަތުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Retinitis pigmentosa) އަކީ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ބަދަލުގެންނަ ބައްޔެކެވެ. ޚާއްޞަ ރޭއަނދިރިވުން ނުވަތަ ރޯނާވުން ކުރިމަތިކުރުވާ ބައްޔެކެވެ.