ލޮލުގެ ހާމަދުލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލުގެ ހާމަދުލި(އިނގިރޭސި ބަހުން: COrnea) އަކީ ލޮލުގެ އެންމެ ބޭރުގައި ރައްކަލެއްގެ ގޮތުން ހުންނަ ވަރުގަދަ އެތެރެ ފެންނަ ދުއްޔެކެވެ.