Jump to content

ލޮލަށް މަސްއެރުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ލޮލަށް މަސްއެރުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Pterygium) އަކީ ލޮލުގެ ކަޅީގައި މަސްރޯވުމެވެ. މިއީ ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގައި ރޯވާ މަސްކޮޅެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ލޮލުގައި މަސްރޯވަނީ ނޭފަތާވީ ފަރާތުން ފެށިގެން ލޮލުގެ ކަޅުކަޅި އާއި ދިމާލަށް ވާގޮތަށެވެ. ހިރަފުހާއި، އިރުގެ އައްޔަށް ހުށަހެޅުން، އަދި ޖައްވުގެ ތެތްކަން ދަށްވުމަކީ ލޮލުގައި މަސްރޯވުމަށް މަގުފަހިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ. ނަމަވެސް ލޮލަށް މަސްއެރުން ކުރިމަތިކުރުވާ ހަގީގީ ސަބަބެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. (މަސްރޯވުން އަކީ ލޮލުގެ ބައްޔެކެވެ. މިބަލީގައިވާގޮތަކީ ލޮލުގައި މަސްކޮޅެއް އުފެދެނީ އެވެ. ) މަސްރޯވުން