ލީނާ(ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ލީނާ އަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރެވުނު ދިވެހި ފިލްމެކެވެ. "ލީނާ" އަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިން ހިނގާފައި އޮތް މަރުގެ ހާދިސާއަކުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހެދި ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނީ މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 23 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރި "ލީނާ" ގެ 15 ޝޯ އެ ސިނަމާގައި ދައްކާފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 11 ޝޯ ހައުސްފުލް އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އއ. އުކުޅަހުގައި މަންޒަރުތައް ނެގި "ލީނާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ. ފިލްމުގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މުއާ އާއި އަލީ (ދޮންއައްޔަ) އާޒިމް، ނުޒުހަތު (ނުޒޫ) ޝުއައިބް، އަހުމަދު (އާނަންދު) އީސަ، ޒީނަތު އައްބާސް، އަހުމަދު ނިމާލު އަދި އަހުމަދު ސައީދު ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.