Jump to content

ތޯޢޫން ބަލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތޯޢޫން ބަލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Plague)އަކީ ބެކްޓީރިޔާ އެއްގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖައްސާ ބެކްޓީރިޔާ އަށް ކިޔަނީ ޔާސިނިއާ ޕެސްޓިސް(އިނގިރޭސި ބަހުން: Yersinia pestis) އެވެ. މިބަލި އެކަކު ގައިން އަނެކަކުގެ ގަޔަށް ފެތުރެނީ ސެއްޅިއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިބަލި ޖެހެނީ ތޯޢޫން ބަލި ޖައްސާ ޖަރާސީމް އާއި ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ސެއްޅި އެއް އިންސާނެއްގެ ގައިގައި ހެފުމުންނެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ސެއްޅި އެއް ދަތް އެޅުމުންނެވެ. ތޯޢޫން ބަލި ފަތުރާ ސެއްޅި އަށް ކިޔަނީ ޒިނޮސިއްލާ ޗިއޮޕިސް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Xenopsylla cheopis)އެވެ.

ތޯޢޫން ބަލީގެ ތަފާތު 3 ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.