ތީނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ތީނި މިއީ ގަހުގެ އާއިލާއެކެވެ. މި އާއިލާގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވައްތީނި ގަހާއި އަޝްވަތި ގަސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.