ތީނި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ތީނި މިއީ ގަހުގެ އާއިލާއެކެވެ. މި އާއިލާގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވައްތީނި ގަހާއި އަޝްވަތި ގަސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.