ތަލީވައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ތަލީވައި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Uterine prolapse) އަކީ ރަހިމު ފައިބާ ނުވަތަ ރަހިމު ތިރިއަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ރަހިމު އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހުރަސްކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެއެވެ.