ތަލީވައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

ތަލީވައި(އިނގިރޭސި ބަހުން: Uterine prolapse) އަކީ ރަހިމު ފައިބާ ނުވަތަ ރަހިމު ތިރިއަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން ރަހިމު އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ހުރަސްކޮށް ބޭރަށް ނިކުމެއެވެ.