ތަފާސް ހިސާބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ތަފާސް ހިސާބަކީ (Statistics) މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމާއި އެނަލައިޒްކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޑޭޓާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ އިލްމެވެ.