Jump to content

ތަފާސް ހިސާބު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތަފާސް ހިސާބަކީ (Statistics) މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމާއި އެނަލައިޒްކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާއި ޑޭޓާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ އިލްމެވެ.