ތަންފާރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ތަންފާރު(އިނގިރޭސި ބަހުން: Bed sore) އަކީ ބަލިމީހަކު އެއްތަނެއްގައި އަބަދު އެއްފަރާތަކަށް، ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެމީހާ ގައިގައި އުފެދޭފާރެވެ. އެހެން ކަމުން ބަލިމީހަކު އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ނުވަތަ އެއްފަރާތަކަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދަށަށް އޮންނަ ފަރާތުގައި ފާރުއުފެދުމުން ތަންފާރު ޖެހުނީ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތަންފާރު އުފެދެނީ މަސް ނެތި ސީދާ ސީދާ ހަންގަނޑާއި ވިދިގެން ކަށި އެކުލެވޭ ހިސާބުތަކުގައެވެ. މިސާލަކަށް ކަކޫ، އުޅަބޮށި، އަދި ތަނބިކަށި ފަދަ ތަންތަނުގައެވެ.