Jump to content

ދުރްރެސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދުރްރެސް އަކީ އަލްބޭނިއާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީއެވެ. އެއީ އަލްބޭނިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ބަނދަރު ހުންނަ ތަނެވެ.Cite}}<ref> web|url=https://www.britannica.com/place/Durres%7Ctitle=Durrës%7Cwebsite=britannica.com%7Cpublisher=Encyclopædia <Britannica}}</ref