ދިފާޢީ ނިޒާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިފާޢީ ނިޒާމް އަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ބަލިތަކުން ދިފާޢުކޮށްދީ ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމުގައި ޒިންމާވާ އެންމެ މުހިއްމު ބައެވެ.