ދިވެހި ދިދައިގެ ކުލަތަކުގެ މާނަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ރަތްކުލަ: ދިވެހި ދިދައިގައިވާ ރަތްކުލަ ދޭހަކޮށްދެނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ޤައުމަށްޓަކާ ލެއާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވުމަށް ފަސްނުޖެހޭ ދަރިންތަކެއް ތިބި ޤައުމެއް ކަމެވެ.

ފެހިކުލަ: ދިވެހި ދިދައިގެ ފެހިކުލައިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަންކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުވެފައިވާ ޤައުމެއް ކަމެވެ.

ހުދުކުލަ: ހުދުކުލައިން ރަމަޒުކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއް ކަމެއް.