ދިވެހި އެކެޑެމީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހި އެކެޑެމީ ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ އަކީ ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއެވެ.

ތާރީޚު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ނަމުގައި ބަހާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއެއް އުފެއްދެެވީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ޤާނޫނު"ން އެކަން ސަރުކާރަށް ލާޒިމު ކުރުމުންނެވެ.