Jump to content

ދިރޭރަހަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިރޭރަހަ
ދިރޭރަހަ
މިއީ ދަގަނޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އާދައިގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ދިޔާކޮށް ހުންނަ ހަމައެކަނި ބާވަތެވެ.
ދިރޭރަހަ
އިނގިރޭސި ނަންMercury
ކެމިކަލް ރަމްޒު(80Hg)