Jump to content

ދަ ޑަލްޓަންސް އެވެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ދަ ޑާލްޓަންސް (ފްރާންސް ބަހުން ލެސް ޑޯލްޓަންގެ ނަމުން މަޝްހޫރު) އަކީ އާޓިސްޓް މޮރިސް އާއި ލިޔުންތެރިޔާ ރެނޭ ގޮސިނީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާފައިވާ ފްރާންސްގެ ކޮމެޑީ އެނިމޭޓެޑް ޓީވީ ސީރީޒެކެވެ ލަކީ ލޫކް އެމީހުން އަތުލައިގަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަޅުލާފައި ތިބެއެވެ. މި ޝޯ އެޑެޕްޓް ކުރަނީ އޮލިވިއާ ޖީން މާރީ އާއި ޖީން ފްރާންސޯ ހެންރީ ކަމަށާއި ސީރީޒް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ޗާލްސް ވޯސެލް އެވެ.

ދަ ޑަލްޓަންސް އެވެ