ދަ ބްލެކް އަލްބަމް (މެޓަލިކާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މެޓަލިކާ
މެޓަލިކާ cover
އަލްބަމް މެޓަލިކާ
ރިލީޒް ކުރެވުނީ 12 އޯގަސްޓް , 1991
ރެކޯރޑް ކުރެވުނީ އޮކްޓޫބަރ 1990 - ޖޫން 1991 ލޮސް އެންޖެލިސް, California
ބާވަތް ހެވީ މެޓަލް
ދިގުމިން 1:02:26
ލޭބަލް އިލެކްޓްރާ ރެކޯރޑްސް
ޕްރޮޑިޔިސަރ ބޮބް ރޮކް, ޖޭމްސް ހެޓްފިލްޑް, ލާރސް އަލްރިޗް
Professional reviews
  • All Music Guide [[Image:Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator. stars.svg|55px|4.5/5 stars]] link
  • Rolling Stone [[Image:Expression error: Unexpected < operator.Expression error: Unexpected < operator. stars.svg|55px|5/5 stars]] link
މެޓަލިކާ ނެރުނު އަލްބަމްތައް

...And Justice for All
(1988)

Metallica
(1991)

Live Shit: Binge & Purge
(1993)


ދަ ބްލެކް އަލްބަމް އަކީ މެޓަލިކާ އިން ނެރުނު ފަސް ވަނަ އަލްބަމެވެ. މި އަލްބަމަށް މެޓަލިކާ އަލްބަމް އޭ ވެސް ކިޔެއެވެ. މިއަލްބަމް ރެކޯރޑް ކުރެވުނީ އިލެކްޓްރާ ރެކޯރޑްސް އިން 12 އޯގަސްޓް 1991 ގައެވެ.


އަލްބަމްގެ ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

*** ހަމައެކަނި ޖަޕާނު ބަހުން.

ވަކިން ނެރެވުނު ލަވަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ތައުރީފު ޙައްޤު ވަނީ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޗާރޓްގެ ވަނަތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަލްބަމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ޗާރޓް ވަނަ
1991 ދަ ބިލްބޯރޑް 200 #1

ވަކިން ނެރެވުނު ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އަހަރު ލަވަ ޗާރޓް ވަނަ
1991 "އެންޓަރ ދަ ސޭންޑް މޭން" ދަ ބިލްބޯރޑް ހޮޓް 100 #16
"އެންޓަރ ދަ ސޭންޑް މޭން" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #10
"އެންޓަރ ދަ ސޭންޑް މޭން" މޮޑާރން ރޮކް ޓްރެކްސް #28
"ޑޯންޓް ޓްރީޑް އޮން މީ" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #21
1992 "ދި އަންފޮގިވަން" ދަ ބިލްބޯރޑް ހޮޓް 100 #35
"ދި އަންފޮގިވަން" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #10
"ނަތިންގ އެލްސް މެޓަރސް" ދަ ބިލްބޯރޑް ހޮޓް 100 #34
"ނަތިންގ އެލްސް މެޓަރސް" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #11
"ވެއަރ އެވަރ އައި މޭ ރޯމް" ދަ ބިލްބޯރޑް ހޮޓް 100 #82
"ވެއަރ އެވަރ އައި މޭ ރޯމް" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #25
"ސޭޑް ބަޓް ޓްރޫ" ދަ ބިލްބޯރޑް ހޮޓް 100 #98
"ސޭޑް ބަޓް ޓްރޫ" މެއިންސްޓްރީމް ރޮކް ޓްރެކްސް #15