ފެޑެރަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފެޑެރަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ޖުމްހޫރީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ހިނގާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިވައިވާ ދައުލަތްތަކުގެ ނުވަތަ ރާއްޖެތަކުގެ ފެޑެރޭޝަނެކެވެ.