ފެޑެރަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފެޑެރަލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ޖުމްހޫރީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ހިނގާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިވައިވާ ދައުލަތްތަކުގެ ނުވަތަ ރާއްޖެތަކުގެ ފެޑެރޭޝަނެކެވެ.