ފަލަބަލި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ފަލަބަލި (އިނގިރޭސި ބަހުން: Obesity)އަކީ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު އޭގެ ތަބީޢީ ބަރުދަނަށްވުރެ މައްޗަށް ދިއުމެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ހަކަތަ އާއި ހަށިގަނޑުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ހަމަހަމަކަން ގެއްލުމުން ކުރިމަތިވާ ހާލަތެކެވެ.

ކާނާގެ ކޮންމެ ބާވަތަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކާއެއްޗެތީގައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި މިންވަރު ހުންނަ ގޮތް ތަފާތެވެ.

ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: