ފަންވަތް:WPBiography

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Crystal personal.svg މި މަޒްމޫނަކީ އަކީ ވިކި މަޝްރޫޢު ހަޔާތުނާމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޒްމޫނެކެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މަޝްރޫޢު ސަފްޙާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ޙަޔާތުނާމާ}}
??? This article has not yet received a rating on the Project's quality scale. Please rate the article and then leave a short summary here to explain the ratings and/or to identify the strengths and weaknesses of the article. [FAQ]
Information icon.svg This template employs intricate features of template syntax.
You are encouraged to familiarise yourself with its setup and parser functions before editing the template. If your edit causes unexpected problems, please undo it quickly, as this template may appear on a large number of pages.
Remember that you can conduct experiments, and should test all improvements, in either the general Template sandbox or your user space before changing anything here.

ފަންވަތް:Ed right2ވިކިޕީޑިއާ:WikiProject Biography/Project banner