ފަންވަތް:Russian

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
ރޫސީ Русский язык Russkiy yazyk
ވާހަކަދައްކާތަން: ރޫސީވިލާތް
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 147 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 8
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
ބަލްތޯ-ސްލަވިކް
ސްލަވިކް
އިރުމަތީ ސްލަވިކް
ރޫސީ
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ސިރިލިކް ރޫސީ ވައްތަރު
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ރޫސީވިލާތުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 ru
ISO_639-2 rus
ISO_639-3 rus