ފަންވަތް:Notaforum

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
This is not a forum!
މިއީ Notaforum އާއި ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯރަމް އެއް ނޫނެވެ.
އެފަދަ ކޮންމެ މެސެޖެއް ވެސް މިޞަފްހާ އިން ފޮހެލެވޭނެ އެވެ.

This template is only for talk pages that have received large amounts of chatter unrelated to the improvement of the article or other such off topic spam. Otherwise {{talkheader}} should suffice. Note also {{blp}}. Unless a specific message is included, this template may be removed from the talk page. Please see the talk page for examples of how to properly use the template.