Jump to content

ފަންވަތް:Infobox3cols

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Documentation icon ފަންވަތް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން[view] [edit] [history] [ޕާރޖް]
This is a fork of

{{infobox}} which provides an option for up to three data attributes per row, in addition to a label: dataxa, dataxb and dataxc.

Usage[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

{{Infobox3cols
| child = 
| bodyclass = 
| bodystyle = 
| title = 
| titleclass = 
| titlestyle = 
| above = 
| abovestyle = 
| aboveclass = 
| aboverowclass = 
| subheader = 
| subheaderstyle = 
| subheaderclass = 
| subheaderrowclass1 = 
| subheader2 = 
| subheaderrowclass2 = 
| image = 
| image1 = 
| caption = 
| caption1 = 
| captionstyle = 
| imagestyle = 
| imageclass = 
| imagerowclass1 = 
| image2 = 
| caption2 = 
| imagerowclass2 = 

| headerstyle = 
| labelstyle = 
| datastyle = 
| datastylea = 
| datastyleb = 
| datastylec = 

| header1 = 
| label1 = 
| data1 = 
| data1a = 
| data1b = 
| data1c = 
| class1 = 
| rowclass1 = 

| header2 = 
| rowclass2 = 
| label2 = 
| data2 = 
| class2 = 
| data2a = 
| data2b = 
| class2a = 
| class2b = 
| class2c = 
| data2c = 

...

| below = 
| belowstyle = 
| belowclass = 
| belowrowclass = 
| name = 
}}

Parameter precedence[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

The bulk of the infobox is generated by blocks of numbered parameters: headerX, labelX, dataX, dataXa, dataXb, and dataXc. The following examples demonstrate the order in which these parameters are used.

Example 1
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = header1
| label1 = label1
| data1 = data1
| data1a = data1a
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}
header1
Example 2
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = label1
| data1 = data1
| data1a = data1a
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}
label1 data1
Example 3
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = 
| data1 = data1
| data1a = data1a
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}
data1
Example 4
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = label1
| data1 = 
| data1a = data1a
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}
label1 data1a data1b data1c
Example 5
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = label1
| data1 = 
| data1a = 
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}
label1 data1b data1c
Example 6
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = label1
| data1 = 
| data1a = 
| data1b = 
| data1c = data1c
}}
Example 7
Code Result
{{infobox3cols
| header1 = 
| label1 = 
| data1 = 
| data1a = data1a
| data1b = data1b
| data1c = data1c
}}