Jump to content

ފަންވަތް:Future film

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Current event marker މިމަޒުމޫނުގައި ހިމެނެނީ އަދި ރިލީޒް ނުވެވި ނުވަތަ ކައިރި ޒަމާނެއްގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތެވެ. މިފިލްމު ނިކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން ދާ ވަރަކަށް މަޒުމޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައިތަކަށް އުނި އިތުރު އައިސް މަޒުމޫނުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. Upcoming film

Usage[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

{{future film|sortkey}}