ފަންވަތް:Fire Nation

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Avatar: The Last Airbender Fire Nation
{{{image}}}
{{{Caption}}}
{{{name}}}
ފަޔާރ ނޭޝަން ގެ މަޤްސަދު {{{Motto}}}
މިހާރުގެ ފަޔާރ ލޯރޑް {{{Fire lord}}}
ލަޝްކަރީ ވެރިޔާ {{{Commander}}}
ފާހަނގަ ކޮއްލެވޭ ޝަހްސިއްޔަތުތައް {{{Others}}}
ބަހުރުވަ {{{Language}}}