ފަންވަތް:Did you know/2019-10

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އީ ސިގިރޭޓަކީ ވަރަށް ގެއްލުންހުރި އެއްޗެކެވެ. އެންމެ އީ ސިގިރޭޓް ޕޮޑެއްގައި 20 ސިގިޜޭޓާއި އެއްވަރަށް ނިކޮޓިން ހުރެއެވެ. ނިކޮޓިން އަކީ އެންމެ ވިހަގަދަ އެއް ކެމިކަލް އެވެ. އީ ސިގިރޭޓްގެ ސަބަބުން 2019 އަހަރު އެމެރިކާގައި 17 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. އީ ސިގިރޭޓަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކެންސަރު ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ސިކުނޑީގެ ހެދިބޮޑޫވުމަށް އަސަރުކުރުވާ ފަދަ ކެމިކަލްތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ.