ފަންވަތް:Did you know/2010-10

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Malleus Gray.jpg
  • 10000 – 4000 އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ތަފާތު ވަސް ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިންސާނާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • ބޮޑެތި މީހުންނަށްވުރެ ކުޑަކުދިންގެ ވަސް ދުވުމުގެ ހިއްސު ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
  • ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ވަސް ދުވުމުގެ ހިއްސު ރަގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ކަންފަތުގައި 24 ހާސް ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
  • ކަންފަތުގައި ހުންނަ މަޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތެޔޮ އަދި ދަލުގެ މައްޗަށެވެ.
  • އިންސާނާ ވާހަކަ ދައްކައި ހެދުމުގައި ތަފާތު 72 މަސްކޮޅެއް ހަރަކާތްކުރަން ޖެހެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ކުޑަ ކަށިކޮޅު އިންނަނީ ކަންފަތު އެތެރޭގައެވެ.