ފަންވަތް:Did you know/2007-11

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Lamprotornis - Glossy Starling.jpg
  • ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އުސް ވޯޓަރ ފޯލް އޮންނަނީ ވެނެޒުއޭލާގައެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ވާހަކަ ދައްކައި އުޅެނީ ޗައިނީޒް މެންޑަރިން ބަހުންނެވެ.
  • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖުމްލަ 206 ކަށިކޮޅު ހުރެއެވެ.
  • އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ދިގު މަސްގަނޑު ކަމުގައި ބެލެވޭ ސާޓޮރިއަސް ހުންނަނީ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު ހިމެނޭ ހިސާބުގައެވެ.
  • ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓް ކޭއެފްސީ ފުރަތަމަ އުފައްދާފައިވަނީ 1952 ގައި އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީ ސިޓީގެ ނޯރތު ކޮބިން އޭ ކިޔޭ އަވަށުގައެވެ.
  • ދިވެހި ރާއްޖެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކޮށްފައިވަނީ ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކް އެވެ.