ފަންވަތް:Did you know/2007-06

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Giraffe-kartoon.jpg
  • ހިޕޮޕޮޓަމަސް ނުވަތަ ނީލަގެރި އަކީ މިބިމުގައި 3 ވަނަ އަށް ދިރިއުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަވާރެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގު ޖަނަވާރަކީ ޖިރާފް އެވެ.
  • އެންމެ ފުރަތަމަ މަތިންދާ ބޯޓު އުފައްދާފައިވަނީ ދެބެއިން ކަމަށްވާ އޯރވިލް ރައިޓް އާއި ވިލްބަރ ރައިޓް އެވެ.
  • ލައިބީރިޔާ މިނިވަން ވެފައިވަނީ 26 ޖުލައި 1847 ގައެވެ.
  • އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިސްކަލް އުފައްދާފައިވަނީ 1817ގައި ބެރޮން ވެން ޑްރެއިސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.
  • އޯލްޒައިމަރސް ޑިޒީޒް އެންމެ ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ އެލޮއިސް އޯލްޒައިމަރ ކިޔާ މީހެކެވެ.
  • އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގެ %75 އަކީ ފެނެވެ.