ފަންވަތް:Did you know/2007-05

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Man-kartoon.gif
  • ދުނިޔޭގައި 2700އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުރުވައިން މީހުން ވާހަކަ ދައްކައެވެ.
  • ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުންގެ މަގްބޫލު ކަން އެންމެ ލިބިފައިވަނީ ޓޮމާޓޯ އަށެވެ.
  • ޓައިޕް ރައިޓަރެއްގެ އެހީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔެވުނު ވާހަކަ އަކީ ޓޮމް ސޯޔަރ އެވެ.
  • އަންހެނުންގެ އިވުމުގެ ހިއްސު ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގަދަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިރިހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސު އަންހެނުންގެ ފެނުމުގެ ހިއްސަށް ވުރެ ދެރައެވެ.
  • ފަހަތަށް އުދުހުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ދޫންޏަކީ ހަމިން ބާޑް އެވެ.
  • ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 50% އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުވަހަކުވެސް ފޯން ކޯލެއް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ފޯން ކޯލެއް ލިބިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.