Jump to content

ފަންވަތް:އިންފޯބޮކްސް ރޯޔަލްޓީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Documentation icon ފަންވަތް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން[view] [edit] [history] [ޕާރޖް]

ބޭނުންކުރުން

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]
{{އިންފޯބޮކްސް ރޯޔަލްޓީ
| ތަޞްވީރު   =
| އަލްޓް    =
| ތަޞްވީރު_ސައިޒް = 
| ކެޕްޝަން  =
| މަޤާމް    = 
| ރަނިކަން   = 
| ރަސްކަން   = 
| ދައުރު    = 
| ވާރިސް    =
| ތަޚުތަށް އިށީނދެވަޑައިގަތުން = 
| ކުރިން   =
| ފަހުން    = 
| އުފަން ނަން  = 
| އުފަންދުވަސް  =
| އުފަންތަން   = 
| އަވަހާރަވިތާރީޚް  = 
| އަވަހާރަވީތަން  = 
| ފިރިކަލުން   = 
| ފިރިން    =
| އަނބިކަނބަލުން  =
| އަނބިން   =
| ދަރިން    = 
| ބައްޕަ     = 
| މަންމަ     = 
| ދަރިކޮޅު    = 
| ތަޢުލީމް     =
| ސޮއި     = 
| މޮޑިއުލް     = 
}}
{{އިންފޯބޮކްސް ރޯޔަލްޓީ
| ތަޞްވީރު   = <!--Image-->
| އަލްޓް    = <!--Image alt-->
| ތަޞްވީރު_ސައިޒް = <!--Image size-->
| ކެޕްޝަން  = <!--Caption-->
| މަޤާމް    = <!--Succession; can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ރަނިކަން   = <!--Use if it is a female monach (Queen); can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ރަސްކަން   = <!--Use if it is a male monach (king); can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ދައުރު    = <!--Use if it is a consort (for tenure); can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ވާރިސް    = <!--Use it in monarch's infobox; (dhivehi word for heir); can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ތަޚުތަށް އިށީނދެވަޑައިގަތުން = <!--Dhivehi word for coronation; can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ކުރިން   = <!--Predecessor; can be repeted upto 1 by changing the number-->
| ފަހުން    = <!--Successor; can be repeted upto 1 by changing the number-->
| އުފަން ނަން  = <!--Birth name-->
| އުފަންދުވަސް  = <!--Birth date-->
| އުފަންތަން   = <!--Birth place-->
| އަވަހާރަވިތާރީޚް  = <!--Death date-->
| އަވަހާރަވީތަން  = <!--Death place-->
| ފިރިކަލުން   = <!--Husband; can use {{ކައިވެނި|husband|year}}-->
| އަނބިކަނބަލުން  = <!--Wife; can use {{ކައިވެނި|Wife|year}}-->
| ފިރިން    = <!--Husbands; use if one or more with {{ކައިވެނި|husband|year}}-->
| އަނބިން   = <!--Wives; use if one or more with {{ކައިވެނި|wife1|year}}-->
| ދަރިން    = <!--Children-->
| ބައްޕަ     = <!--Father-->
| މަންމަ     = <!--Mother-->
| ދަރިކޮޅު    = <!--House (dynasty)-->
| ތަޢުލީމް     = <!--Education-->
| ސޮއި     = <!--Signature-->
| މޮޑިއުލް     = <!--Module-->
}}