މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)
ސިނަމާ ޕޯސްޓްރު
Directed byގިލް ކެނަން
Produced byރޮބަރޓް ޒެމެކިސް
ސްޓިވެން ސްޕީލްބާގް
ޖެކް ރޭޕްކް
ސްޓީވް ސްޓަރކީ
Written byޑެން ހާމަން
ރޮބް ޝްރެބް
ޕަމޭލާ ޕެޓްލަރ
Starringމިޗެލް މަސޯ
ސެމް ލާނަރ
ސްޕެންސަރ ލޯކް
ސްޓީވް ބުސްކޭމީ
މެގީ ޖިލެންހާ
ކެތްލީން ޓާނާ
Music byޑަގްލަސް ޕައިޕްސް
Cinematographyޕައުލް ސީ. ބެބިން
Edited byއެޑަމް ޕީ. ސްކޮޓް
Distributed byކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗަރސް
އިމޭޖް މޫވާސް
އެމްބްލިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
Release dates
ޖުލައި 21، 2006
Running time
91 މިނެޓް.
Countryއެމެރިކާ
Languageއިނގިރޭސި ބަސް
Budget$75 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް) އަކީ 21 ޖުލައި، 2006 ގައި ރިލީޒް ކުރެވި އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަށް ނަން ހޮވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫން ފިލްމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]