މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް)
ސިނަމާ ޕޯސްޓްރު
ޑައިރެކްޓަރގިލް ކެނަން
ޕްރޮޑިއުސަރރޮބަރޓް ޒެމެކިސް
ސްޓިވެން ސްޕީލްބާގް
ޖެކް ރޭޕްކް
ސްޓީވް ސްޓަރކީ
ލިޔުންތެރިޔާޑެން ހާމަން
ރޮބް ޝްރެބް
ޕަމޭލާ ޕެޓްލަރ
Starringމިޗެލް މަސޯ
ސެމް ލާނަރ
ސްޕެންސަރ ލޯކް
ސްޓީވް ބުސްކޭމީ
މެގީ ޖިލެންހާ
ކެތްލީން ޓާނާ
Music byޑަގްލަސް ޕައިޕްސް
Cinematographyޕައުލް ސީ. ބެބިން
Edited byއެޑަމް ޕީ. ސްކޮޓް
Distributed byކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗަރސް
އިމޭޖް މޫވާސް
އެމްބްލިން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
ޖުލައި 21، 2006
ދިގުމިން
91 މިނެޓް.
Countryއެމެރިކާ
ބަހުރުވައިނގިރޭސި ބަސް
Budget$75 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު

މޯންސްޓަރ ހައުސް (ފިލްމް) އަކީ 21 ޖުލައި، 2006 ގައި ރިލީޒް ކުރެވި އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަށް ނަން ހޮވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޓެޑް ކާރޓޫން ފިލްމެކެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]