މެލޮރީ ޓަވަރސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ

މެލޮރީ ޓަވަރސް އަކީ އިނގިރޭސި ވާހަކަ ސީރީސް އެކެވެ.

ވާގޮތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑެރަލް ކިޔާ ކުއްޖަކު ބޯޯޑިންގް ސުކޫލު އަކަށް އަލަށް ދަނީ.އޭނާއަށް ބާރަ އަހަރު.