މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި މުޙައްމަދު މަނިކު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މުޙައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު (ކޮލި މުޙައްމަދު މަނިކު) އަކީ ކޮލިގޭ ޢުމަރު މަނިކު ގެ ދަރިކަލެކެވެ. ތަޢުލީމް ޙާޞިލް ކުރެއްވީ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭގެ ބޭރުންނެވެ. އިގިރޭސި އަދި ސިންގަޅަ ބަސް ދެނެވަޑައިގަނެއެވެ. މުހައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު އަކީ ރިސޯޓްތައް ހިންގަވާ ވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ނާއިބުކަން
  • 1968 – މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ވަކީލުކަން
  • 1973 – މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ނާއިބުކަން

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006