މުޙައްމަދު ޢަލީ (ކޮލި)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ މުޙައްމަދު ޢަލީ (މ.ކޮލިގެ) ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ޢަލީ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރެއްވީ އިގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ. އޭނާ ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިންނެވެ.