މުޙައްމަދު ނަޞީރު މަނިކު (ނައިބު މަނިކު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު މަނިކު (ނައިބު މަނިކު) ގެ ބައްޕައަކީ އަލްވަޒީރު އަހުމަދު ފާމުލަދޭރި ތަކުރުފާނު އެވެ. މަންމަ އަކީ ދަނޑިކޮށީގޭ މަނިކެ އެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު މަނިކު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމު ވެރިއެކެވެ. ހިންގުންތެރި ކުޅަދާނަ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ސަރުކާރަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް އަދާކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

ފުރުއްވި މަގާމްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • 22 އޮގަސްޓް 1943އާދީއްތަ: މަޙްކަމަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ވެރިކަން
 • 27 ނޮވެމްބަރު 1943ހޯމަ: މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާގެ އ.ގޮފީގެ ނާޒިރުކަން
 • 30 އޮކްޓޯބަރު 1944ހޯމަ : ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން
 • 13 މެއި 1948 ބުރާސްފަތި އިން 31 ޑިސެމްބަރު 1952ބުދައަށް : ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސްކަން
 • 17 ޖޫން 1945 އާދީއްތަ: ދާރުލް އިގާމާގެ މުދީރުކަން

ބޭފުޅުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • އުމްނިއްޔާ ނަޞީރު
 • މުޙައްމަދު ވަޖީހް
 • އަޙުމަދު ވަޖީހް
 • ޢާއިޝަތު ވަޖީހް
 • މިންނާ ވަޖީހް
 • ރަމްލާ

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006