މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް
Directed byސްޓެފަން ޖޭ އެންޑަރސަން
Produced byޑޮރޮތީ މެކްކިން
Written byMichelle Bochner Spitz
Starringސްޕެންސަރ ފޮކްސް
ޖޯރޑަން ފްރައި
ގޭރީ އޯލްޑްމަން
ހާރލެންޑް ވިލިއަމްސް
ސްޓީވް ޒާން
ޓޮމް ކެނީ
ސްޓީވް އެންޑަރސަން
އެންޖެލާ ބެސެޓް
ޓޮމް ސެލެކް
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
Distributed byބުއޭނާ ވިސްޓާ ޕިކްޗާރސް
Release dates
30 މާރޗް 2007
Languageއިނގިރޭސި