Jump to content

މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
މީޓް ދަ ރޮބިންސަންސް
ޑައިރެކްޓަރސްޓެފަން ޖޭ އެންޑަރސަން
ޕްރޮޑިއުސަރޑޮރޮތީ މެކްކިން
ލިޔުންތެރިޔާMichelle Bochner Spitz
Starringސްޕެންސަރ ފޮކްސް
ޖޯރޑަން ފްރައި
ގޭރީ އޯލްޑްމަން
ހާރލެންޑް ވިލިއަމްސް
ސްޓީވް ޒާން
ޓޮމް ކެނީ
ސްޓީވް އެންޑަރސަން
އެންޖެލާ ބެސެޓް
ޓޮމް ސެލެކް
Music byޑެނީ އެލްފްމަން
Distributed byބުއޭނާ ވިސްޓާ ޕިކްޗާރސް
ރިލީޒްކުރި ތާރީޚް
30 މާރޗް 2007
ބަހުރުވައިނގިރޭސި