Jump to content

މާބައްރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާބައްރު (އިނގިރޭސިބަހުން: Supercontinent) އަކީ ބިމަވީޢިލްމު (ޖިއޮލިޖީ) ގައި ބަލާގޮތުން އެއްބައްރަށް ވުރެ ގިނަ ބައްރުގެ ކޯރ އެކުވެގެން އުފެދިފައިވާ ލޭންޑް މާސް އެކެވެ.

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.