މާރޗް އޮފް ދި ވޮލަންޓިއަރސް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

މާރޗް އޮފް ދި ވޮލަންޓިއަރސް އަކީ ސީނުކަރައިގެ ޤައުމީ ސަލާމުގެ ނަމެވެ.[1][2]

Lyrics[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Words in Chinese[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉,筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,前进!
冒着敌人的炮火,前进!
前进!前进!进![3][4][5]

Words in Pinyin[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuèròu, zhùchéng wǒmen xīn de chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dàoliǎo zuì wēixiǎn de shíhòu.
Měi ge rén bèipòzhe fāchū zuìhòu de hǒushēng.
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòngyìxīn,
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!

Words in Xiao'erjing[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

!ٿِ لَىْ! بُ يُوًا ظْ نُ لِ دْ ژٍ مٌ
!بَا وَع مٌ دْ سُؤ ژِوْ، جُ چعْ وَع مٌ سٍ دْ چْا چعْ
.جوْ خُوَ مٍ ظُ دَوْ لْ ظِوُ وِ سِيًا دْ شِ خِوْ
.مِؤ قْ ژٍ بُوٍ پْ جْ فَا چُ ظِوُ خِوْ دْ خِوْ شٍْ
!ٿِ لَىْ! ٿِ لَىْ! ٿِ لَىْ
،وَع مٌ وًا جوْ ءِ سٍ
!مَوْ جْ دِ ژٍ دْ پَوْ خُوَع، ٿِيًا دٍ
!مَوْ جْ دِ ژٍ دْ پَوْ خُوَع، ٿِيًا دٍ
!ٿِيًا دٍ! ٿِيًا دٍ! دٍ

Words in English[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Arise, thou who refusest to be slaves!
With our flesh and blood, we shall create a new Great Wall!
Swarmin' o'er China are the despotic waves,
But towards liberty we shall make the final call:
Arise! Arise! Arise!
We stand together with one heart,
Crushin' the enemy's barrage, march on!
Wieldin' the flames o' power,
March on! March on! March on! On!

Notes and references[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Sources[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. https://en.wikisource.org/wiki/Resolution_on_the_Capital,_Calendar,_National_Anthem_and_National_Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China Resolution on the Capital, Calendar, National Anthem, and National Flag of the People's Republic of China. First Chinese People's Political Consultative Conference in Beijing. 27 September 1949.
  2. https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_People%27s_Republic_of_China Constitution of the People's Republic of China, Amendment IV, §31. Tenth National People's Congress in Beijing. 14 March 2004.
  3. https://books.google.com/books?id=OgO8DwAAQBAJ&pg=PT163&dq=起来!不愿做奴隶的人们!+把我们的血肉,筑成我们新的长城!+中华民族到了最危险的时候,+每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82+起来!起来!起来!+我们万众一心,+冒着敌人的炮火,前进!+冒着敌人的炮火,前进!+前进!前进!进!&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0m8CXpu3pAhVdRhUIHX14AAwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=起来!不愿做奴隶的人们!%20把我们的血肉,筑成我们新的长城!%20中华民族到了最危险的时候,%20每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82%20起来!起来!起来!%20我们万众一心,%20冒着敌人的炮火,前进!%20冒着敌人的炮火,前进!%20前进!前进!进!&f=false 《沈默的群山》。許祚祿著
    安徽文藝出版社。2016年1月1日。
  4. https://books.google.com/books?id=HaGPDQAAQBAJ&pg=PA11&dq=起来!不愿做奴隶的人们!+把我们的血肉,筑成我们新的长城!+中华民族到了最危险的时候,+每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82+起来!起来!起来!+我们万众一心,+冒着敌人的炮火,前进!+冒着敌人的炮火,前进!+前进!前进!进!&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0m8CXpu3pAhVdRhUIHX14AAwQ6AEILjAB#v=onepage&q=起来!不愿做奴隶的人们!%20把我们的血肉,筑成我们新的长城!%20中华民族到了最危险的时候,%20每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82%20起来!起来!起来!%20我们万众一心,%20冒着敌人的炮火,前进!%20冒着敌人的炮火,前进!%20前进!前进!进!&f=false 《告别与重建: 读懂二十一世纪中国》。吴克立 著
    世界华语出版社。2016年11月22日。11页。
  5. http://www.gov.cn/guoqing/guoge/index.htm gov.cn.